Termat dhe Kushtet

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit para se të përdorni këtë faqe. Kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet ligjërisht të detyrueshme për përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti.

Duke hyrë ose duke përdorur Site në çfarëdo mënyre, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, duke vizituar ose duke shfletuar Sajtin ose duke kontribuar në përmbajtjen ose materialet e tjera të Faqes, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Termat e blertë janë përcaktuar në këtë Marrëveshje.

Pronë intelektuale
Site-i dhe përmbajtja, karakteristikat dhe funksionaliteti i tij origjinal janë në pronësi dhe mbrohen nga të drejtat autoriale ndërkombëtare, markat tregtare, patentat, sekret tregtar dhe ligjet e tjera të pronësisë intelektuale ose të pronësisë.

Mbyllja

Ne mund ta ndërpresim qasjen tënde në Site pa shkak ose njoftim, gjë që mund të rezultojë në konfiskimin dhe shkatërrimin e të gjitha informacioneve që lidhen me ju. Të gjitha dispozitat e kësaj Marrëveshjeje që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Lidhje me faqe të tjera
Faqja jonë mund të përmbajë lidhje me faqet e palës së tretë që nuk janë në pronësi apo të kontrolluar.
Ne nuk kemi kontroll mbi dhe nuk marrin përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë skuadre ose shërbimesh të palëve të treta. Ne ju këshillojmë fuqishëm të lexoni termat dhe kushtet dhe politikën e privatësisë të çdo faqeje të palës së tretë që vizitoni.

Ligji Drejtues
Kjo Marrëveshje (dhe rregullat e tjera, politikat ose udhëzimet e inkorporuara sipas referencës) do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shteteve të Bashkuara pa i dhënë efekt parimet e konfliktit të ligjit.

Ndryshimet në këtë Marrëveshje
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të modifikojmë ose t’i zëvendësojmë këto Kushte të Shërbimit duke postuar termat e përditësuar në Site. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pas çdo ndryshimi të tillë përbën pranimin tuaj të Termave të Shërbimit të ri.

Ju lutemi të rishikoni këtë Marrëveshje periodikisht për ndryshime. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto Marrëveshje ose ndonjë ndryshim në këtë Marrëveshje, mos përdorni, mos përdorni ose vazhdoni të hyni në Site ose të ndërpresni çdo përdorim të Faqes menjëherë.

Na kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Marrëveshje, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur faqen kontaktuese.